1. حمیده عباس زاده , سیدامین حسینی سنو , ساخت توپولوژی انرژی آگاه با مکانیزم نگهداری در شبکه های حسگر بی سیم , مهندسی برق و الکترونیک ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۲۳-۳۶
  2. سیدامین حسینی سنو , الفت گنجی بیدمشک , ارائه و آزمون مدل همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستم های اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد , تحقیقات بازاریابی نوین , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۷۳-۹۸