1. سیدامین حسینی سنو , تأثیر حریم خصوصی، امنیت و اعتماد ادراک شده بدر رفتدار بد اشدتراک گدراری اطلاعدا در شده هدای اجتماعی موبایل: نقش تعهیل کننه متغیر جنسیت , پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management , دوره ( ۳۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۱, صفحه ۱-۳۳
  2. سیدامین حسینی سنو , ساخت توپولوژی انرژی آگاه با مکانیزم نگهداری در شبکه های حسگر بی سیم , مهندسی برق و الکترونیک ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۲۳-۳۶
  3. سیدامین حسینی سنو , ارائه و آزمون مدل همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستم های اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد , تحقیقات بازاریابی نوین , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۷۳-۹۸